from 29 November 2017 to 1 December 2017
Australia/Sydney timezone

Starts 29 Nov 2017 08:00
Ends 1 Dec 2017 18:00
Australia/Sydney